1/28/2011

Que inversións, subvencións e convenios fixo ou ten pensado facer a Xunta na Pobra do Brollón?


As deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Isabel Sánchez Montenegro e Teresa Táboas
Veleiro, presentan na Mesa do Parlamento de Galiza a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
Nun momento de crise económica como o actual é máis necesaria que nunca a colaboración entre a Xunta de Galiza e os concellos do noso país. Sen esa colaboración os concellos non poderían, en moitos casos, acometer por si mesmos as inversións necesarias para poder prestar os servizos que precisan os veciños e veciñas. Unhas inversións que, ademáis, son fundamentais para o desenvolvemento de calquera concello é máis se falamos dos concellos do interior da Galiza, como é o caso dos concellos do sur da provincia de Lugo.
Polo exposto, formulamos as seguintes preguntas, para a súa resposta escrita:
1ª) Que subvencións se concederon pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras durante os anos 2009 e 2010 ao Concello da Pobra do Brollón?
2ª) Que inversións se teñen feito por parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras durante os anos 2009 e 2010 no Concello da Pobra do Brollón?
3ª Pensa levar a cabo a Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras algunha inversión no Concello da Pobra do Brollón durante o ano 2011?
4ª) De ser así, a que actuacións irán destinadas esas inversións, en que datas e con que orzamentos?
5ª Que convenios asinou a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras co concello da Pobra do Brollón, con que finalidade e con que aportacións económicas?
6º) Pensa asinar algún convenio co Concello da Pobra do Brollón no ano 2011?
7ª) En caso afirmativo, con que finalidade e con que aportacións económicas?
Estas preguntas foron asentadas no Rexistro Xeral do Parlamento de Galiza o día 26-01-2011, para a sú resposta escrita.

No hay comentarios:

Publicar un comentario